در مسیر آموزش قرآن نباید تصدی‌گری کنیم باید تسهیل‌گری کنیم