استعاره‌ها فقط در زبان وجود ندارند در رفتار روزمره هم حضور دارند