شعار مشترک ایام فاطمیه ۱۴۴۱ هیآت مذهبی کشور اعلام شد