شیخ زکزاکی خمینی آفریقاست/ وخامت حال شیخ ابراهیم زکزاکی