نگاهی نقادانه به شعر جواد محمدزمانی| جدال شعر منطقی با منطق شعر