مسلمانان اتیوپی خواستار رسیدگی به مساله به آتش کشیدن مساجد شدند