روند عبور کتاب از مدیریت طراحی و تدوین در «سمت» تسریع می شود