مراسم اعطاء لوح تقدیر دانشگاه تهران به دکتر مکدونالد در آمریکا