اربعین دنیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد/ توصیف غیرمسلمانان از پیاده‌روی اربعین