حمایت از مردم مسلمان جهان و مبارزه با فتنه مسئولیت دینی است