شماره جدید مجله بین المللی ترانسندنت فیلوسوفی منتشر شد