اعوانی هر امری را در چارچوب حکمت به سنجش می‌گیرد/ فیلسوف، دردمند است