۹ دی شعور سیاسی و آگاهی مردم را نشان داد/ دشمن از ما دست بر نمی‌دارد