درخشش این «زن» در تاریخ از نگاه فریشلر آلمانی تا محققان سُنی