تناهی استعلایی؛ پژوهشی درباره هستی شناسی بنیادین هایدگر منتشر شد