هزینه‌های بی بصیرتی نخبگان؛ باری چهل ساله بر دوش انقلاب!