مسابقه کتابخوانی مجازی با محوریت "کتاب فتنه تغلب" برگزار می‌شود