رویکرد تمدنی امام صدر تمدن نوین و داشته‌های گذشته را انکار نمی‌کند