فرهنگ، حقیقتاً مسئله زمان ماست/ راه گریزی از توسعه نیست