برپایی ۱۰۷ موکب از محل عواید موقوفات مرتبط با عزاداری سیدالشهدا