بزرگداشت پدر معنوی شیعیان ایتالیا در مرکز المهدی (عج) رُم