زندگی کردن به معنای فلسفیدن است/ هر انسانی اندیشمند است