امروز باید سخن حاج قاسم را به جان شنید/ دشمن به استیصال رسیده است