دشمنان جنایتکار بدانند انتقام سختی در انتظار آنان است