نهادهای قرآنی اقدام تروریستی آمریکا را محکوم کردند