اقدام ضد بشری آمریکا عاملی برای تهدید صلح و امنیت جهانی است