خون حاج قاسم همچنان در رگ‌های جهان مقاومت جاری است