کاشانی در جهان‌آرا: انتقام سخت از آمریکا باید سریع باشد