سمبل تعقل دولتی تشیع/ پیگیری سیاست هویتی توسط حاج قاسم