۴ نشست تخصصی معطوف به بیانیه گام دوم برگزار می شود