حیف بود حاج قاسم در بستر بمیرد/ شهید سلیمانی شیر میادین نبرد بود