سبک زندگی اربعینی| خصلتی که برترین خوبان عالم در راه آن کوشیدند