دلنوشته| اربعین راه نجات انسان برای بشر غرق در نفسانیات است