کنفرانس ارزش‌های مسیحی در فرهنگ جوانان معاصر برگزار می شود