برگزاری نشست «مطالعه انتقادی ابعاد هنری و رسانه ای موسیقی محرم»