دو شب شعر برای سردار دلها در حوزه هنری و اوج برگزار می‌شود