فراخوان رویداد فرهنگی ادبی «سردار آسمانی‌ها» منتشر شد