ندای مجدد مذاکره با آمریکا، بی‌غیرتی و خیانت آشکار است