یادداشت|وقتی آقا مجتبی تهرانی نامزد ریاست جمهوری شد