وظیفه حوزه این است که عقبه و زیرساخت‌های فکری نظام را تأمین کند