امروز دیگر  اسلام محدود به مرزهای جغرافیایی چند کشور اسلامی نیست