نامگذاری یک روز به نام قرآن و پرداختن به شخصیت قرآنی شهید سلیمانی