حاج قاسم استمرار ایدۀ معنویت سیاسی بود/ انتقام ادامۀ سیاست است