بزرگداشت لشگر فاطمیون برای سردار شهید قاسم سلیمانی