تقدیر شیخ حسین انصاریان از حملۀ موشکی سپاه/ انتقام کامل در پیش است