مسلمانان راهی جز قدرتمند شدن و جهاد در همه زمینه‌ها ندارند