مداحی حماسی حسین طاهری؛ پیمان بستیم با سلیمانی ایران