مبارزه با استکبار به فرهنگ سیاسی عمومی منطقه تبدیل شد