حضرت زهرا(س) عزت انسانی را در فرهنگ مسلمانان نهادینه کرد