مراسم رونمایی و نقد ترجمه ۲ کتاب شهید صدر برگزار می شود